Tạo ứng dụng trong Trình quản lý ứng dụng cPanel

Tiếp bài Cài đặt WordPress bằng trình cài đặt tự động, chúng ta tiếp tục Tạo ứng dụng trong Trình quản lý ứng dụng cPanel.  Lưu trữ các ứng dụng với cPanel là một quy trình gồm hai bước:

  1. Cài đặt ứng dụng trên máy chủ.
  2. Đăng ký nó với Trình quản lý ứng dụng .

Chúng ta sẽ xem xét việc đăng ký một ứng dụng trong phần tiếp theo, nhưng trước tiên chúng ta cần cài đặt nó trên máy chủ. Người dùng của hệ thống kiểm soát phiên bản Git ™ có thể sao chép một kho lưu trữ với ứng dụng khách dòng lệnh của nó hoặc giao diện Kiểm soát Phiên bản Git của cPanel . Tuy nhiên, để minh họa quá trình này, chúng tôi sẽ tạo một ứng dụng một tệp đơn giản.

>>> Xem thêm Thuê chỗ đặt máy chủThuê server

Đăng nhập bằng SSH với tư cách là người dùng cPanel và tạo một thư mục mới trong thư mục chính của họ.

mkdir nodejsapp

Bạn có thể gọi danh bạ bất cứ thứ gì bạn muốn. Đây là nơi chứa các tệp mã của ứng dụng của bạn. Tạo một tệp có tên app.js trong thư mục này bằng trình soạn thảo văn bản ưa thích của bạn. cPanel mong đợi điểm vào của ứng dụng được gọi là app.js , vì vậy tốt nhất bạn nên tuân theo quy ước đặt tên tiêu chuẩn trừ khi bạn có lý do chính đáng để thay đổi nó 

Dán mã sau và lưu tệp mới.

const http = require('http')
const hostname = '127.0.0.1';
const port = 3000;

const server = http.createServer((req, res) => {
  res.statusCode = 200;
  res.setHeader('Content-Type', 'text/plain');
  res.end('Hello World! I am your new NodeJS app! \n');
});

server.listen(port, hostname, () => {
  console.log(`Server running at http://${hostname}:${port}/`);
});

Mã thiết lập một máy chủ HTTP trên cổng 3000. Nó phản hồi các yêu cầu web với thông báo: “Hello World! Tôi là ứng dụng NodeJS mới của bạn! ”

Chúng ta có thể chuyển thẳng đến bước đăng ký, nhưng hãy đảm bảo rằng ứng dụng hoạt động trước. Chạy lệnh sau, lệnh này thực thi ứng dụng nhỏ của chúng tôi với cài đặt Node.js của EasyApache.

/opt/cpanel/ea-nodejs10/bin/node app.js

Tất cả đều ổn, bạn sẽ thấy một thông báo cho biết:

Server running at http://127.0.0.1:3000

Cuối cùng, mở một cửa sổ đầu cuối mới và đăng nhập vào máy chủ của bạn với tư cách là người dùng cPanel. Chúng tôi sẽ sử dụng ứng dụng khách curl HTTP để gửi yêu cầu cho ứng dụng.

curl http://127.0.0.1:3000

Nếu nó phản hồi bằng “’Hello World! Tôi là một ứng dụng NodeJS trên cPanel, ” tức là bạn đã tạo ứng dụng trong Trình quản lý ứng dụng cPanel thành công.

Bài viết liên quan